אל: מכון התקנים הישראלי


05/21/2022

הנדון: התחייבות סוכן מכס

אני הח"מ
שם פרטי ושם משפחה מלא
או שם התאגיד

ת"ז/מס' תאגיד (ח"פ)

מען

מתחייב ומאשר, כדלקמן:
לנהל את עבודתי מול המכון באופן ממוכן ובאמצעות האינטרנט.
כי המידע במערכת נגיש לגורמים המוסמכים וכי המכון יעביר את המידע לצדדים שלישיים נוספים, ככל שיידרש על פי דין.
כי כל פעולה שתיעשה באמצעות "הכרטיס החכם" שהונפק לי, מחייבת את היבואן שבשמו ביצעתי את הפעולה או שבשמו נתתי את ההתחייבות.

ולראייה באתי על החתום
שנה
/
חודש
/
יום



חתימה וחותמת