(נייר פירמה של היבואן)

תאריך: 05/21/2022

לכבוד
מכון התקנים הישראלי

א' ג' נ',

הנדון: ביטול ייפוח כוח לסוכן מכס

הריני להודיעכם, כי החל מיום

שנה
/
חודש
/
יום
מבוטל ייפוי הכוח שמסרנו לסוכן המכס
אשר על כן, ממועד זה סוכן המכס הנ"ל איננו מייצגנו עוד בעבודה מול מכון התקנים הישראלי ואנו מבקשים שלא לאפשר יותר שימוש בייפוי הכוח הנ"ל.

ידוע לנו כי הודעתנו זו תיכנס לתוקפה במועד הנקוב לעיל או במועד מסירתה למכון, לפי המאוחר.


חתימה וחותמת