אל: מכון התקנים הישראלי


05/21/2022

הנדון: התחייבות יבואן

אני הח"מ

שם פרטי ושם משפחה מלא או שם התאגיד

ת"ז/מס' תאגיד (ח"פ)

מען

מתחייב ומאשר, כדלקמן:
לנהל את עבודתי מול המכון באופן ממוכן ובאמצעות האינטרנט,
כי המידע במערכת נגיש לגורמים המוסמכים וכי המכון יעביר את המידע לצדדים שלישיים נוספים, ככל שיידרש על פי דין.
כי כל פעולה שתיעשה באמצעות "הכרטיס החכם" שהונפק לי או לסוכן מכס הפועל מטעמי על פי ייפוי כוח, מחייבת אותי.
כי במקרה בו אפעל באמצעות "כרטיס חכם" של לשכת המסחר תל-אביב (המפעילה לשכת שירות לסחר חוץ), הרי כל פעולה שתיעשה בשמי תיחשב כאילו נעשתה על ידי במישרין וכל מידע או מסמך שיועברו ללשכת המסחר עבורי, ייחשבו כאילו נמסרו לי.

לעמוד בתנאי שחרור הטובין הנדרשים על ידיכם.
כי ידוע לי שהאישור שנמסר לי לשחרור הטובין מהמכס, איננו מהווה אישור התאמה לתקן של אותם טובין, וכי עלי להשלים את סילוק הליקויים או לבצע כל דרישה אחרת, כפי שיידרש על ידיכם, עד לקבלת אישור ת"ר מכם.
לא לשווק, לא למכור ולא להעביר את הטובין המיובאים על ידי לכל גורם עד להשלמתן של כל התחייבויותיי על פי נוהל 401 וקבלת אישור ת"ר.

הריני מאשר בזאת כי המסמכים הסרוקים, מסמכים שהועברו בפקסימיליה והודעות הדוא"ל שנמסרו לכם על ידי יוכלו לשמש כראיה בהליכים משפטיים בינינו, ככל שיהיו, ולא תועלה על ידי טענה שאין ברשותכם את המסמכים המקוריים.

ולראייה באתי על החתום
שנה
/
חודש
/
יוםחתימת היבואן